Konkurs „Logopedia w edukacji patriotycznej”

Starostwo Powiatowe w Żaganiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Żaganiu zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Logopedia w edukacji patriotycznej”

Regulamin Powiatowego Logopedycznego Konkursu Plastycznego

„Logopedia w edukacji patriotycznej”

 1. Temat konkursu: „Logopedia w edukacji patriotycznej
 2. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Żaganiu, ul. Śląska 1 oraz Starostwo Powiatowe w Żaganiu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 3. Czas trwania konkursu od 18.09.2021r. do 22.10.2021 r.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci w kategorii: I –grupa przedszkolna(”0”);

II – kl. I

III– kl. II.

IV –kl. III

 1. Celem konkursu jest rozbudzanie twórczości plastycznej i językowej dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów, ćwiczenie sprawności językowej i manualnej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, prezentowanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 2. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną ilustrującą wydarzenie historyczne w dziejach Polski. Praca ta powinna zawierać jak najwięcej elementów w nazwie których znajdą się najtrudniejsze głoski języka polskiego: głoski szumiące, syczące, ciszące oraz głoska „r” w nawiązaniu do tematyki konkursu Można wybrać jeden szereg, np. (sz,ż,cz,dż) lub jedną głoskę (np.,,ż” lub,,s”) lub wszystkie wymienione powyżej głoski.
 3. Format pracy: A4 Technika dowolna(np. collage, witraż, wydzieranka, rysunek np. węglem, kredkami, pastelami, świecą, malunek itp.),
 4. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

a)nazwa konkursu, b) imię i nazwisko dziecka, c)wiek, klasa,  d) numer kategorii,  e)nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko, f) imię i nazwisko opiekuna dziecka, g) telefon kontaktowy do opiekuna, h) adres e-mail opiekuna.

 1. Na konkurs może zgłosić dziecko osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.).
 2. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 3. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Żaganiu, ul. Śląska 1
 4. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.

Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone w Starostwie Powiatowym w Żaganiu . Osoby nagrodzone zostaną poinformowani o terminie spotkania.

 1. Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów.
 4. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 5. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

18.Opiekun konkursu: Anna Rogala – Krakowska 782-678-055

Leave a reply