mgr Halina Szyposz

Pedagog, socjoterapeutka. Absolwentka  studiów podyplomowych – profilaktyka i terapia uzależnień oraz studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii.

Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. W ramach doskonalenia zawodowego brała udział w   szkoleniu organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie  Kinezjologów w Warszawie i ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ „Brain Gym” Metody dr Paula Denisona i Gail Denison  i opanowała program ćwiczeń ruchowych, graficznych i relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się.Ukończone szkolenie umożliwia wykorzystanie proponowanych technik i procedur w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi).

Uczestniczyła w szkoleniach: „Orzecznictwo w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Sieci współpracy i Samokształcenia w zakresie pomocy psychologiczno-Pedagogicznej”.

Halina-Szyposz

Była uczestnikiem szkolenia „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych” oraz  „Nowoczesne oprogramowanie wspierające pracę poradni. Ewidencjonowanie i raportowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przygotowanie arkusza organizacyjnego”.