Pedagog, surdopedagog, doradca zawodowy. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Ukończyła: kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki – w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu, oraz kurs specjalny podstaw języka migowego II stopnia w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Studia Podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą dla oświatowej kadry kierowniczej . 

Ukończyła także kurs przeznaczony dla sądowych kuratorów społecznych (Studium Prawa Europejskiego w Warszawie), zapoznając się z podstawami prawnymi profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz z metodami diagnozowania zaburzeń w rodzinie w zakresie problematyki uzależnień (funkcję społecznego kuratora pełni od 2005 roku).

Jadwiga-Gwiazdowska

Dodatkowo ukończyła szkolenia w zakresie: „Orzecznictwa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w sprawach uczniów słabosłyszących i niesłyszących”, „Rozwiązywania sytuacji konfliktowych (elementy negocjacji)”, „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia pracy profilaktycznej na terenie szkoły”, „Profilaktyki w szkole – diagnozowania sytuacji, budowania i realizacji programów naprawczych”. Ponadto ukończyła kurs dla profesjonalistów nadający uprawnienia z zakresu „Szkoły dla rodziców” I część („Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”).

Pracownik poradni od roku 2004 – zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, surdopedagogiczną, diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów w wieku gimnazjalnym i udziela porad dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia. Ponadto jest autorką i realizatorką szeregu prelekcji adresowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli (m. in. „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dziecka z uszkodzonym narządem słuchu – wpływ wczesnych wrażeń słuchowych na rozwój mowy werbalnej”, „Nadpobudliwość psychoruchowa – zalecenia dla nauczycieli”).

Pracuje na rzecz Punktu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Poradni. Prowadzi profilaktykę w zakresu dysleksji oraz diagnozuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz terapię osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia terapeutyczne programem edukacyjno-terapeutycznym „ORTOGRAFFITI” . Jest autorką i realizatorką programu z zakresu orientacji zawodowej „Zmierzając ku przyszłości”.

Współtworzyła merytorycznie i realizowała programy dla młodzieży finansowane przez Unię Europejską we współpracy z Żagańskim Starostwem Powiatowym („Pokonać własne ograniczenia”, „Bezpieczna szkoła”, „Praktyki i staże drogą do sukcesu zawodowego”, „Doświadczenie zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy”, „Edukacja bez barier”, „Wykształcenie zawodowe to dobry wybór”) oraz „Program aktywizacji bezrobotnych z gminy Gozdnica”. W ramach działań na rzecz środowiska lokalnego uczestniczyła m. in. w organizowaniu i prowadzeniu festynów dla dzieci , brała udział w programie z okazji obchodów Dnia Seniora w Powiecie Żagańskim.

Pełni dyżury surdopedagoga w ramach corocznych Dziecięcych Pikników Zdrowia organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.