Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła ,, Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli” (ZDZ Żary). Rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku ,,Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żaganiu zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem, psychoprofilaktyką, terapią dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi, rodzinnymi oraz trudnościami w zachowaniu. W ramach pracy Punktu Edukacji Zawodowej udziela porad ułatwiających młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wybór kierunku dalszego kształcenia, prowadzi diagnozę psychologiczną predyspozycji zawodowych. W ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi pełni dyżury psychologa na terenie szkół. Realizuje programy profilaktyczne, terapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży m.in.:

  • ,,Jak radzić sobie ze stresem?”,
  • ,,Agresja i przemoc wokół nas ’’ ( zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej),
  • ,,Komunikacja interpersonalna”
  • ,,Poczucie własnej wartości ”,
  • ,,Tolerancja”.

Jest też współautorem programu dla młodzieży :

  • ,,Jak wzmocnić motywację do nauki”. Prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia pt.:,, Ja w przyszłości”.