W ramach swojej działalności, placówka realizuje wiele zajęć warsztatowych, prelekcji i wyjazdów integracyjnych. Poniżej znajdują się działania realizowane przez naszą poradnię w środowisku oraz galerie zdjęć z wyjazdów i spotkań z naszymi podopiecznymi oraz osobami, które skorzystały z naszej oferty. Aby poznać szczegóły interesującego zagadnienia, należy kliknąć w wybrane zadanie.

Szkoła dla rodziców

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają, więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. J. G. Woititz

Nasze motto: Wychowywać to kochać i wymagać

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jej głównym celem jest wspieranie rodziców i w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Cele Programu:

 • Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • zwiększanie świadomości rodziców na temat uzależnień i przemocy.

Realizatorzy:

 1. Jagoda Gwiazdowska pedagog – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu
 2. Ewelina Staliś – psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu

Czas realizacji: 10 spotkań, 1 x w tyg.

Warsztaty psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne

„Czytanie daje moc” – Kompleksowe zajęcia warsztatowe dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Prowadzone przez:
A. Karaś – Kałwa, Elżbieta Milewska-Patka, Wioletta Szydzik
CZAS TRWANIA: 5 spotkań godzinnych raz w miesiącu (od stycznia 2016 r. do maja 2016 r.)

METODY: praca indywidualna i grupowa, dyskusja, rysunek, zabawy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, psychodrama, ćwiczenia relaksacyjne

TEMATYKA ZAJĘĆ I ICH CELE:

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

 1. Czytanie daje moc”

CELE:

 • wzajemne poznanie się i integracja grupy
 • zapoznanie dzieci z celem warsztatów – jakie znaczenie ma umiejętność czytania
 • zwiększenie motywacji do czytania (poprzez odkrycie walorów czytania m. in. poznawczych, terapeutycznych – na podstawie fragmentów literatury dziecięcej).

2. „Czytanie z emocjami”

CELE:

 • nauka rozpoznawania, nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi na podstawie fragmentów literatury dziecięcej (elementy bajkoterapii)
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w życiu codziennym.

3. „Czytanie i komunikowanie się”

CELE:

 • poszukiwanie w literaturze dziecięcej modeli sposobów komunikowania się
 • nauka sposobów komunikowania się, wyrażania w sposób konstruktywny własnych myśli, sądów, próśb, odmowy.

4. „Czytanie relaksuje”

CELE:

 • poszukiwanie w literaturze dziecięcej fragmentów o charakterze relaksacyjnym
 • nauka sposobów relaksowania się poprzez ćwiczenia oddechowe, mięśniowe, kinezjologiczne
 • zapoznanie z wizualizacyjną techniką relaksacyjną
 • ćwiczenie koncentracji uwagi.

5. „Czytanie wzmacnia poczucie wartości”

CELE:

 • poszukiwanie w literaturze dziecięcej fragmentów wzmacniających poczucie wartości, dostarczających wskazówek – sposobów pokonywania przeszkód, radzenia sobie z trudnościami (np. na podstawie losów bohaterów z książek)
 • rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wartości innych osób w grupie i w najbliższym otoczeniu dziecka
 • zachęcanie do pozytywnego myślenia
 • wzbudzanie motywacji do pracy nad sobą
 • posumowanie przebiegu zajęć.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM

Zasadniczym celem pracy z uczniem mającym trudności w czytaniu i pisaniu jest:

 • umożliwienie mu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych poprzez wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń
 • rozwijanie umiejętności czytania, pisania,
 • podniesienie poziomu graficznego pisma
 • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia i wzmacnianie mocnych stron dziecka

1. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych – układanie zdania z podanych wyrazów – wyodrębnianie kolejnych głosek w wyrazie- czytanie wyrazów sylabami, całościowo- samodzielne tworzenie wyrazów z sylab- tworzenie wyrazów za pomocą rebusów- opowiadanie treści obrazka w historiach obrazkowych- swobodne wypowiedzi na różne tematy- rozwiązywanie oraz układanie zagadek
2. Usprawnianie sprawności manualnej, grafomotoryki – usprawnianie czynności manualnych poprzez lepienie, malowanie, modelowanie, rozdzieranie, wycinanie – usprawnianie czynności grafomotorycznych: pisanie liter, wyrazów, zamalowywanie pól, obrysowywanie szablonów
3. Usprawnianie funkcji w sferze percepcji wzrokowej – ćwiczenie pamięci wzrokowej, koncentracji wzrokowej: dobieranie par jednakowych obrazków, układanie obrazków w kolejności, segregowanie obrazków w grupy tematyczne, wyszukiwanie różnic i podobieństw- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz spostrzegawczości- różnicowanie kształtów literopodobnych- segregowanie wyrazów takich samych- tworzenie wyrazów z sylab- uzupełnianie brakujących sylab i liter w wyrazach- uzupełnianie zdań z lukami- tworzenie własnych zdań
4. Ćwiczenia doskonalące czytanie i pisanie – usprawnianie czytania i pisania sylab, zdań, tekstów- dobieranie zdań do obrazka- rozwijanie zdań- samodzielne układanie zdań- układanie odpowiedzi na pytanie po przeczytaniu krótkiego tekstu- tworzenie rodziny wyrazów- porządkowanie wyrazów wg pierwszej i drugiej litery alfabetu- wyrabianie wrażliwości ortograficznej i wypracowanie nawyku pisania – dobieranie zdań do obrazków- samodzielne układanie zdań do obrazków- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej- uzupełnianie wyrazów w zadaniach z lukami- rozsypywanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących- przepisywanie zdań, pisanie zdań z pamięci i ze słuchu- praca nad poprawnością i płynnością czytania (czytanie sylabami, czytanie wyrazami)- kształcenie czytania ze zrozumieniem- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek.

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Zajęcia logopedyczne w ramach warsztatów organizowanych dla klas 1-3 mają na celu doskonalenie i rozwój sprawności językowych.

W pracy z dziećmi prowadzimy ćwiczenia mające na celu:

 • zwiększenie gotowości do spontanicznego reagowania słownego
 • zwiększanie płynności wypowiedzi słownej
 • wyrabianie dokładności i poprawności wypowiedzi słownej
 • zwiększanie zasobu słownika czynnego
 • doskonalenie samokontroli w zakresie sposobu posługiwania się głosem poprzez zwrócenie uwagi ucznia na możliwość uregulowania nacisku głosu
 • zwiększenie integracji zachowania z mową

Ponadto w ramach zajęć logopedycznych prowadzone są;

 • korekta wad wymowy
 • ćwiczenia narządów mowy
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
 • ćwiczenia fonologiczne i syntaktyczne
 • utrwalanie prawidłowych głosek
 • czytanie ,opowiadanie i relacjonowanie tekstów

Tematy spotkań:

1.Prowadzenie ćwiczeń aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia oddechowe.Uświadomienie położenia narządów artykulacyjnych, doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
2.Doskonalenie percepcji słuchowej. Różnicowanie dźwięków podobnych brzmieniowo. Usprawnianie uwagi i pamięci słuchowej.
3.Wzbogacanie słownictwa ,dobieranie słów kluczowych oraz budowanie zdań i dłuższych wypowiedzi. Łączenie czytanych treści z mową i wypowiedzią ustną.

Badania przesiewowe

słuchu, wzroku, mowy, wad postawy, psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne.

Zaspokajanie potrzeb środowiska lokalnego, w tym medycznego

poprzez badania i terapię rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną, w tym realizacja programów Wczesnego Wspomagania Dziecka oraz programów terapeutycznych takich jak:

 • „Radzę sobie ze stresem.”
 • Loguś – program logopedycznej opieki kompleksowej na terenie placówek
 • „Doskonalenie komunikacji dla dzieci jąkających się oraz z dysfunkcją słuchu”. – warsztaty
 • „Wszyscy równi wobec edukacji.” – warsztaty dla dzieci z rozszczepem podniebienia oraz niedosłuchem

Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych

 • „Jak radzić sobie ze stresem.”
 • „Mnemotechniki pomocą w nauce.”
 • „Super głowa – Ty też możesz szybciej się uczyć.”
 • „Doświadczenie zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy.”
 • ”Płytka wyobraźnia to kalectwo – skutki nierozważnych skoków do wody na główkę.”
 • ”Skutki stosowania sterydów podczas ćwiczeń na siłowni.”
 • ”Bezpieczne wakacje.”
 • ”Rozmawiaj ze mną mamo.”
 • ”Mówię i słucham.”
 • „Dotyk dobry i zły”- dla klas IV z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.
 • „STOP przemocy” – dla klas V dot. przejawów przemocy rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z nią.
 • „Narkotyki – nie biorę” – dla kl. VI dot. nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z substancjami zmieniającymi świadomość.
 • „Chemiczna pułapka” – dla klas V z zakresu profilaktyki nikotynizmu.
 • „Odnaleźć siebie”- program psychoedukacyjny.
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • Szkoła Liderów Młodzieżowych.”
 • „Komunikacja interpersonalna.“
 • „Poczucie własnej wartości“
 • „Jak podejmować decyzje?”
 • „Wszyscy jesteśmy równi”
 • Warsztaty doskonalące umiejętności wykorzystywania mnemotechnik

dla uczniów kl. I.

 • „Bądź wolny.”
 • „Nie!- dla środków zmieniających świadomość
 • „W jakim świecie Żyjesz?”- profilaktyka Uzależnienia od sieci
 • „Stop przemocy”
 • „Nasza klasa”
 • „Uzależnienia – do czego mogą doprowadzić?”
 • ,,Przerwać milczenie. Uwalnianie się od toksycznych wzorów.”
 • „Komunikacja interpersonalna”
 • ,Poczucie własnej wartości”
 • „Agresja i przemoc wokół nas”
 • ”Dopalacze- zagrożenie XXI wieku.”
 • Udział w debacie n/t przemocy domowej: „Uwalnianie się od toksycznych wzorców.”(w formie wykładu)
 • „Jestem gotowy do szkoły” – warsztaty dla dzieci klas 0
 • „Niepełnosprawni – normalna sprawa – integracja mała i duża” – program profilaktyczny z zakresu integracji z osobami niepełnosprawnymi przeznaczony dla klas I-III SP
 • „Zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny dziecka”
 • „Jak radzić sobie ze złością”
 • „Czego jeszcze nie widziałem w swoim koledze”
 • „Misiowe zabawy czyli doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia”
 • „Rozmawiaj ze mną mamo”
 • „Bez złości mamy więcej radości”
 • „Przemoc i agresja”
 • „ Ja jestem sobą ty jesteś sobą”
 • „Poznaję zasady dobrego współdziałania w szkole”
 • „Edukacja w zakresie prawidłowych nawyków mówienia”

Realizacja działań psychoedukacyjnych kierowanych do opiekunów oraz nauczycieli

 • Rady szkoleniowe, warsztaty na zespołach konsultacyjnych, przedstawianie ofert pracy poszczególnych działów w poradni.
 • Prelekcja dla rady pedagogicznej n/t „Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych i organizacja pomocy p-p w szkole.”
 • dyżury specjalistów na terenie szkoły.
 • wsparcie merytoryczne dla pracowników placówek oświatowych (na zespołach konsultacyjnych) oraz rodziców
 • „Ćwiczenia ogólnousprawniające, ogólnorozwojowe, profilaktyka wad postawy- ćwiczenia.” – warsztaty dla nauczycieli
 • „SI – wstęp do metody w teorii i praktyce.” – prelekcja
 • „Program powszechnych badań słuchu i rehabilitacji dziecka z niedosłuchem.” – prelekcja
 • „Emisja głosu i zapobieganie zaburzeniom głosu dla osób pracujących głosem.” – warsztaty
 • „Profilaktyka wad postawy. Zdrowy styl życia”. – prelekcja
 • „Rewalidacja małego dziecka niewidomego.” – prelekcja
 • „Ćwiczenia i zabawy gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę dziecka.” – warsztaty
 • „Bezpieczna i przyjazna szkoła – zasady dobrej komunikacji z dziećmi z rozszczepem podniebienia oraz niedosłuchem” – warsztaty
 • „Skuteczna komunikacja z rodzicami dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.” – konferencja
 • „Program powszechnych badań słuchu i rehabilitacji dziecka z niedosłuchem.”- szkolenie dla logopedów i nauczycieli
 • „Diagnostyka w praktyce zawodowej logopedy.” – szkolenie
 • „Pomoc dziecku w osiąganiu dojrzałości szkolnej”
 • „Zapobieganie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym”
 • ”Rysunek w rozwoju dziecka”
 • „Jak rozpoznać dziecko doświadczające przemocy”

Warsztaty podnoszące kompetencje rodziców i opiekunów

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • „Pomoc rodzicom i opiekunom dzieci słabo widzącym i niewidomym.” – prelekcja
 • „Wady wzroku – przyczyny, niepokojące objawy. Ergonomia pracy wzrokowej.” – prelekcja
 • „Gotowość szkolna dzieci klas 0 – umiejętności przygotowujące do nauki czytania i pisania.”- prelekcja
 • „Profilaktyka wad postawy. Zdrowy styl życia”. – prelekcja
 • „Rozwój psychoruchowy 5-6 latków” – prelekcja
 • „Co każdy rodzić powinien wiedzieć aby dziecko mogło powiedzieć. – warsztaty
 • „Zasady dobrej komunikacji z dziećmi z uszkodzonym słuchem” – warsztaty
 • „Bezpieczna i przyjazna szkoła.” – zasady dobrej komunikacji z dziećmi z rozszczepem podniebienia oraz niedosłuchem” – warsztaty
 • „Aktywizacja rodziców dzieci z zaburzeniami mowy.” – warsztaty
 • „Skuteczna komunikacja z rodzicami dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami.” – warsztaty
 • „Integracja dziecka niepełnosprawnego z grupą rówieśniczą”
 • „Rola i zadanie rodzica w procesie nauczania”
 • „Stymulacja rozwoju dziecka przed pójściem do szkoły”
 • „Dojrzałość szkolna”
 • „Agresywne zachowania dzieci niepełnosprawnych”
 • Udział w debacie na temat przemocy -Psychoedukacja odbiorców debaty
 • Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • „Stosowanie zaleceń PPP w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu”
 • „Pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy”

Promocja zdrowego stylu życia

 • praca na rzecz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM w Żaganiu
 • ”Piknik zdrowia”
 • „Mam pociąg do zdrowia”
 • „Zaburzenia odżywiania.”

Określenie predyspozycji zawodowych młodzieży szkolnej

 • prelekcja n/t:” Predyspozycje zawodowe a stan zdrowia.”
 • warsztaty z preorientacji zawodowej dla klas I gimnazjalnych nt.:” „Poznajemy swoje zasoby”
 • warsztaty z preorientacji zawodowej dla klas II gimnazjalnych nt.:” „Kim będę”
 • prelekcja dla młodzieży: dla uczniów klas III gimnazjalnych nt.: „Moja droga do zawodu”

Program wyrównywania szans edukacyjnych

 •  „Pokonać własne ograniczenia” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu);
 • „Zdrowie cenniejsze od złota” w ramach realizacji zadania publicznego
 • „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła-edukacja włączająca kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”;

Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw

 • Działania biegłych sądowych tow. dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych.
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu „Niebieskiego pokoju.” Na terenie Powiatowej Komendy Policji w Żaganiu.
 • udziel w ogólnopolskich społecznych kampaniach realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje np. kampania:”Słowa ranią na całe życie.”, „Słowa dają moc”,
 • Udział w Koalicji na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dziecka- Fundacja Dzieci Niczyje
 • interwencje psychologiczne zlecane np. przez prokuraturę ,sąd PCPR w Żaganiu

Prowadzenie mediacji i negocjacji