Oferta:

 • Badania diagnostyczne indywidualne i grupowe – psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,  rehabilitacyjne i kontrolnych badań diagnostycznych, predyspozycji zawodowych
 • Pogadanki dla uczniów gimnazjum „Decyzje edukacyjno-zawodowe”.
 • Konultacje indywidualne dla uczniów dla uczniów – udzielanie indywidualnych porad na temat: integracji ucznia niepełnosprawnego objętego nauczaniem indywidualnym w szkole ogólnodostępnej
  radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i psychoseksualnymi okresu dojrzewania, wyboru dalszego kierunku kształcenia, pokonywania trudności w uczeniu się, kontrola znajomości zasad ortograficznych
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej sposobów uczenia
  się ortografii.
 • Prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej  i rodzinnej młodzieży gimnazjalnej z problemami  emocjonalnymi i innymi.
 • Pomoc psychologiczna adresowana do uczniów z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej pedagogicznej
  z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami
  edukacyjnymi ukierunkowanej na wyrównywanie
  deficytów rozwojowych oraz nabywanie umiejętności
  wykorzystywania posiadanej wiedzy w pracy szkolnej.
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych o charakterze
  terapeutycznym i edukacyjnym w ramach programów.
 • Terapia grupowa pedagogiczna:

► trening ortograficzny – spotkania indywidualne z uczniami mającymi trudności z nauką ortografii
► pomoc w opanowaniu jej, co miesięczna kontrola postępów w pracy samokształceniowej.

 • Prowadzenie terapii integracji sensorycznej, rehabilitacyjnej, indywidualnej z zastosowaniem np. metody FED, terapii manualnej, kinesiology taping czy metody terapii SI
 • Utrzymywanie kontaktu z uczniami poszczególnych szkół –

► działania z zakresu terapii dysleksji: ukierunkowywanie pracy samokształceniowej uczniów, posiadających opinie o dysleksji, dostosowaniu wymagań edukacyjnych itp.

► udzielanie indywidualnych porad,
► kontrola znajomości zasad ortografii,
► prowadzenie prelekcji nt. jak uczeń sam może  pracować, aby pokonać trudności, na jakie napotyka  w uczeniu się,

 • działania z zakresu preorientacji zawodowej:

► indywidualne porady dla uczniów

Działalność profilaktyczna i doradcza – zajęcia warsztatowe:

 • „Logika potęgą myślenia i kluczem do rozwiązania każdego problemu” – cykl warsztatów edukacyjnych (poszerzanie kompetencji z zakresu dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów matematyczno-przyrodniczych – dla uczniów klas I szkół gimnazjalnych,
 •  „I ty możesz zostać  pisarzem, poetą, aktorem” – zajęcia edukacyjne
  rozwijające kompetencje z zakresu świadomego odbioru,utworu oraz podejmowania własnych form twórczych –  dla uczniów klas I, II, III szkół gimnazjalnych,
 • „Stop hejtowaniu” – zajęcia warsztatowe z klasami gimnazjum dotyczące przemocy w sieci,
 • „Stop przemocy” dotyczące zapobiegania przemocy rówieśniczej,
 •  „Lekcja bezpieczeństwa”- dla kl. I GM dotyczące zagrożenia prywatności w sieci,
 • „Bez uprzedzeń i agresji”-zajęcia warsztatowe poświęcone promowaniu postawy tolerancji i akceptacji wobec innych ( w tym wobec osób niepełnosprawnych),
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I gimnazjum
  z zakresu preorientacji zawodowej „Moje zainteresowania a wybór zawodu”,
 • Program profilaktyczny „Kim będę” gimnazjum klasy III,
 •  Program cykliczny dla klas I gimnazjum „Moja kariera”,
 • Zajęcia warsztatowe dla klas I-III gimnazjum „Zawody
  przyszłości”.
dział-gimnazjum

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH TEGO DZIAŁU