Oferta:

Prowadzenie terapii indywidualnej

 • psychologicznej – dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i innymi (w zależności od zapotrzebowania),
 • pedagogicznej – ukierunkowanej na wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz nabywanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w pracy szkolnej oraz treningów ortograficznych. Spotkania indywidualne z uczniami mającymi trudności z ortografią, co miesięczna kontrola postępów w pracy samokształceniowej.

Prowadzenie terapii rodzinnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców (wg zapotrzebowania). Prowadzenie terapii grupowej poprzez:

 • zajęcia antystresowe,
 • zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia realizowane w formie spotkań cyklicznych.
mlodziez

Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży poprzez realizację zajęć profilaktycznych – warsztatowych nt.:

 • „Agresja i przemoc wokół nas”;
 • zajęcia psychoedukacyjne warsztatowe na temat,,Sztuka rozwiązywanie konfliktów’’- rozwijające umiejętności społeczne, zdolności rozwiązywania konfliktów.

Promocja zdrowia (fizycznego i psychicznego), zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z okresem dorastania poprzez realizację programów profilaktycznych, warsztatów psychoedukacyjnych nt.:

 • „Problem bigoreksji oraz skutki stosowania sterydów podczas ćwiczeń na siłowni”. – młodzież ponadgimnazjalna,
 • „Konsekwencje i skutki zdrowotne nierozważnych skoków do wody na „główkę”.– dla uczniów klas PGM,
 • ,,Anoreksja i bulimia – jak im zapobiegać ?’’(kl.I i II ponadgimnazjalne)
 • ,,Jak radzić sobie ze stresem?”(kl.III ponadgimnazjalne),

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień w tym:

 • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych nt.: „Uzależnienia – do czego mogą doprowadzić?”
 • porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczące wszelkiego rodzaju uzależnień (alkohol, papierosy, narkotyki, komputer itp.),

Pomoc młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym młodzieży niepełnosprawnej) poprzez:

 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych psychoedukacyjnych pt. „Tolerancja”,
 •  przeprowadzenie prelekcji dla uczniów pt.:  „Podaj pomocną dłoń”- tolerancja wobec ucznia niepełnosprawnego w zespole klasowym,

Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie problematyki związanej z dysleksją rozwojową poprzez:

 • przeprowadzenie prelekcji dla uczniów z diagnozą dysleksji nt.: ,,Praca samokształceniowa ucznia z dysleksją w domu’’;
 • ukierunkowanie pracy samokształceniowej uczniów posiadających opinię o dysleksji.

Rozwijanie samoświadomości uczniów, praca nad poczuciem własnej wartości poprzez realizację zajęć warsztatowych nt.:,,Poczucie własnej wartości”.

Inne zajęcia warsztatowe:

 • ,,Rozwiń swoją kreatywność ‘’- zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów arteterapii – dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych,
 • warsztaty edukacyjne nt.: „Internet to nie wszystko”- rozwijające umiejętności świadomego sięgania po adekwatne źródła wiedzy (wykorzystanie zasobów lokalnego otoczenia) stosownie do rozwiązywanego problemu – dla I i II klas ponadgimnazjalnych (II semestr),
 • Zajęcia warsztatowe nt. ,, Komunikacja interpersonalna” kształtujące umiejętność konstruktywnego porozumiewania się,
 • Zajęcia warsztatowe nt. ,,Jak być asertywnym?”- kształtujące postawy asertywne , uczące rozpoznawania zachowań asertywnych oraz odróżniania ich od zachowąń agresywnych i uległych.

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH DZIAŁU