Tyflopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła Fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, tyflopedagogiki oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat.

Posiada certyfikat Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – metody diagnozującej dzieci w wieku 0-6 lat, Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R – narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem i trudnościami w komunikacji.

W poradni zajmuje się prowadzeniem Działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Niepełnosprawnych. Wykonuje badania pedagogiczne dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz z wadami i schorzeniami narządu wzroku. Przeprowadza wstępną diagnozę przesiewowym badaniem wzroku programem „Widzę”.

Anna-Tarant

Prowadzi terapię pedagogiczną i tyflopedagogiczną. Koordynuje pracą zespołu z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz udziela wszelkiej pomocy w ramach wczesnej interwencji.Współpracuje z palcówkami na różnych płaszczyznach.