Konsultacje indywidualne dla nauczycieli – udzielanie porad na temat:

 • indywidualnej pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w  czasie prowadzonych zajęć indywidualnych,
 • indywidualizowania metod i technik wspomagających uczniów w pokonywaniu trudności w nauce,
 • postępowania z uczniami mającymi trudności w wyborze dalszego kierunku kształcenia – informacje i instruktaże,
 • metod i technik wspierających uczniów w zakresie radzenia sobie z problemami wynikającymi z okresu dorastania.
 • udzielanie konsultacji indywidualnych (nauczyciele, stażyści, studenci).

Spotkania z pedagogami w ramach zespołu konsultacyjnego przy PPP:

 • Omawianie problemów psychologicznych i pedagogicznych uczniów, wypracowywanie nowych form profilaktycznych, interwencyjnych postinterwencyjnych.
 • Współpraca ze szkołami w formie spotkań na terenie PPP raz w miesiącu

Utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami gimnazjów – działania z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami i dysfunkcjami:

 • dostarczanie aktualnej wiedzy z zakresu dysleksji,
 • udzielanie nauczycielom pomocy w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych,
 • udział w Radach Pedagogicznych w charakterze
  prelegenta,
 • prowadzenie prelekcji poświęconych problematyce  dysleksji i innym zaburzeniom rozwojowym,
 •  propagowanie programu edukacyjno-terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”,
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli  na terenie poszczególnych szkół.

Prelekcje:

 • „Problemy uczniów z niepełnosprawnością w środowisku szkoły ogólnodostępnej”.
dział-gimnazjum-dla-nauczyciela
 • udzielanie konsultacji indywidualnych (nauczyciele, stażyści, studenci).
 • działania z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami i dysfunkcjami:
 • dostarczanie aktualnej wiedzy z zakresu dysleksji,
 • udzielanie nauczycielom pomocy w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych,
 • udział w Radach Pedagogicznych w charakterze prelegenta,
 • prowadzenie prelekcji poświęconych problematyce dysleksji i innym zaburzeniom rozwojowym,
 • propagowanie programu edukacyjno-terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”,
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli na terenie poszczególnych szkół.
 • opracowywanie materiałów metodycznych  dla nauczycieli.

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W RAMACH TEGO DZIAŁU