Deklaracja dostępności Serwis www Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis www Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści na stronie są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Konstrukcja programowa i mechanizmy strony są zgodne z ustawą

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Szyposz.
 • E-mail: pppzagan@wp.pl
 • Telefon: 68 477 29 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Powiatu Żagańskiego
 • Adres: ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 • E-mail: biuro.rady@powiatzaganski.pl
 • Telefon: 684777901

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Żaganiu
ul. Śląska 1 (sekretariat I piętro)
68-100 Żagań

Budynek wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ułatwienia
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • Google Chrome v 80.X: lewy ctrl + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X: lewy ctrl + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11: ? lewy ctrl + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X: lewy ctrl+ [litera_skrótu]
 • pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Inne informacje i oświadczenia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.powiatzaganski.pl była na poziomie WCAG2.1.